Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

این مدرسه در محلی واقع شده که می گویند حضرت امام رضا (ع) در سفر خراسان به سال 200 هجری موقع ورود به قم در آن جا نزول اجلال فرموده اند. از سالیان دراز آن مکان مقدس را به صورت یک مدرسۀ علمیه در آورده و به نام آن حضرت «مدرسه رضویه» نامیده بودند.

چون ساختمان قدیم آن رو به خرابی می رفت به امر آیت الله بروجردی تعمیر گردید و اینک مورد استفاده کامل محصلین علوم دینی است. اشعار زیر را آقای سید احمد سجادی بهمین مناسبت سروده است:

این مکان کز شأن و رفعت رتبه اش بالاستی                     مرکز علم و کمال و خانه تقواستی

شد محل فضل  ودانش بهر ارباب کمال                                       ز آن بر مردان دانش بهترین مأواستی

در شرافت این مکان را بس همین معنی که آن                 جای اجلال نزول زادۀ موسی استی

شبل پاک موسی جعفر امام هشتمین                                       ضامن عصیان رضا کو شافع فرداستی

گشت تأسیس این بنا از مقدم پاکش به قم                    زین سبب هم نسبتش بر آن شه والاستی

کرد این بنیان مرمت آیت عظمای حق                             آن که اندر عصر خود از هر جهت یکتاستی

آیت الله بروجردی همان مرد بزرگ                                  کز علوّ همتش صدها اثر برجاستی

گفت «سجادی» هزارو سیصد و هفتادو شش                بعد هجرت این مرمت ز آیت کبراستی

.................................................................................

دوانی،علی،مفاخر اسلام،ج12،ص434.

 

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل