Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

مسأله136- نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بكشند.

مسأله137- اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی كه بی­احترامی ‌به قرآن باشد، باید آن را آب بكشند.

مسأله138- گذاشتن قرآن روی عین نجس ـ مانند خون و مردار ـ اگرچه آن عین نجس خشك باشد حرام است، و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‌باشد.

مسأله139- نوشتن قرآن با مركب نجس اگرچه یك حرف آن باشد حرام است، و اگر نوشته شود باید آن را آب بكشند، یا به واسطۀ تراشیدن و مانند آن كاری كنند كه از بین برود.

مسأله140- دادن قرآن به كافر حرام و گرفتن قرآن از او واجب است.

مسأله141- اگر ورق قرآن یا چیزی كه احترام آن لازم است ـ مثل كاغذی كه اسم خدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده ـ در مستراح بیفتد، بیرون آوردن و آب كشیدن آن اگرچه خرج داشتهباشد واجب است؛ و اگر بیرون آوردن آن ممكن نباشد، باید به آن مستراح نروند تا یقین كنند آن ورق پوسیده است؛ و نیز اگر تربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممكن نباشد، باید تا وقتی كه یقین نكرده‌اند به كلّی از بین رفته به آن مستراح نروند.

مسأله142- خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است، و همچنین است خورانیدن آن  به دیگری حتی به اطفال، ولی اگر خود طفل غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد، لازم نیست از او جلوگیری كنند.

مسأله143- فروختن و عاریه دادن چیز نجسی كه می‌شود آن را آب كشید، اگر نجس بودن آن را به طرف بگویند، اشكال ندارد.

مسأله144- اگر انسان ببیند كسی چیز نجسی را می‌خورد یا با لباس نجس نماز می‌خواند، لازم نیست به او بگوید.

مسأله145- اگر جایی از خانه یا فرش كسی نجس باشد و ببیند بدن، یا لباس، یا چیز دیگر كسانی كه وارد خانۀ او می‌شوند با رطوبت به جای نجس رسیده است،باید به آنان بگوید.

مسأله146- اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمان‌ها بگوید، اما اگر یكی از مهمان‌ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد كه ممكن است به واسطۀ نجس بودنِ آنان خود او هم نجس شود، باید بعد از غذا به آنان بگوید.

مسأله147- اگر چیزی را كه عاریه كرده نجس شود، چنانچه صاحبش آن چیز را در كاری كه شرط آن پاكی است استعمال می‌كند ـ مانند لباس كه با آن نماز می‌خواند ـ واجب است نجس شدن آن را به او بگوید، بلكه اگر در كاری هم كه شرط آن پاكی است استعمال نمی‌كند، بنابر احتیاط واجب باید نجس شدن آن را به او خبر دهد.

مسأله148- اگر بچّه بگوید چیزی نجس است یا چیزی را آب كشیده، نباید حرف او را قبول كرد، ولی بچه‌ای كه تكلیفش نزدیك است، اگر بگوید چیزی را آب كشیدم حرف او قبول می‌شود، و اگر بگوید چیزی نجس است احتیاط مستحب آن است كه از آن اجتناب كنند.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل